Maksuhaldus

37 500 000   eurot impordimakse vahendas 4U Logistics OÜ 2017. aasta jooksul 

Kolmadatest riikidest Euroopa Liitu toimetatud kaupade vabasse ringlusse lubamisel tuleb enne tolli poolt kaupade vabastamist tasuda impordimaksud. Impordimaksude suurus ja ulatus sõltub kauba tariifsest klassifikatsioonist. Impordimaksudeks on näiteks käibemaks, impordi tollimaks, aktsiisid jne.

Seadusandlus näeb ette erinevaid legaalseid võimalusi importimisel määratavate maksude tasumise edasilükkamiseks, peatamiseks, vähendamiseks või ka tollimaksu tasumisest vabastamiseks.

Maksude tasumise edasilükkamine:

  • Maksuteenus - pakume lepingulistele klientidele impordimaksude tasumise tähtaja pikendust kuni 28 kalendripäeva. Maksuteenust kasutades tagab ja tasub 4U Logistics kliendi eest tollile importimisel määratud maksud. Seetõttu saab toll vabastada kauba kohe peale impordi tollideklaratsiooni esitamist ning klient võib asuda kaupa kasutama. Importimisel määratud maksude kohta koostab 4U Logisctics kliendile arve maketähtajaga kuni 28 kalendripäeva.
  • Ajutine ladustamine - leiame lahenduse, kui vajate mõnenädalast lisaaega enne kui soovite kaupadele teostada tollivormistuse.
  • Kaubaga ei olnud kaasas sooduspäritolu tõendit - see postitatakse tagantjärgi ning jõuab Eestisse viibimisega. Kaup soovitakse vabas ringluses edasi müüa kolmandale isikule, kuid müügitehing toimub paari nädala jooksul ja te ei soovi võtta endale veel impordimaksude tasumise kohustust.

Maksude tasumise peatamine

  • Kauba vabasse ringlusse lubamine käibemaksuvabastusega teise liikmesriiki toimetamiseks (protseduur 42) - kauba vabasse ringlusse ja ilma käibemaksuta seoses edasitoimetamisega teise liikmesriiki, mis on hõlmatud direktiiviga 2006/112.

4U Logistics OÜ võtab Eestis kauba saajana vastu kliendi poolt imporditava kauba. Teostame saadetisele impordi tollivormistuse ning tasume impordi tollimaksu, kui kauba tariifne klassifikatsioon seda ette näeb. Impordi käibemaksu Eestis tasuda ei tule, käibemaks tasutakse kauba sihtriigis ostja poolt. 4U Logistics esitab kliendi eest tollile vastavasisulise tagatise ning saadetis iigub saajani vabasse ringlusse lubatuna. Protseduuri kasutamise eeliseks liikmesriigi importöörile on asjaolu, et nii on võimalik vältida keerukat ja aega nõudvat protseduuri, mis kaasneb Eestis tasutud impordi käibemaksu tagasi taotlemisega.

Tollimaksu tasumisest vabastamine või vähendamine

Konsulteerime kliente võimaluste osas, kuidas vältida liigsete impordi tollimaksude tasumist läbi kaupade lõppkasutuse või eesmärgipärase kasutamise loa.

Esindame kliente tollimaksude tagasitaotlemiselsooduspäritolu tõendamisel kauba vabastamise järgselt (tollideklaratsioonide muutmine).

Anname nõu, kuidas saada kasu alljärgnevatest tolliprotseduuridest, millega peatatatakse impordimaksude tasumine:

  • Välistransiit
  • Tolliladustamine
  • Seestöötlemine
  • Töötlemine tollikontrolli all
  • Ajutine import

Oluline teada:

ETT tollimaksumäärad