Uudised

5 02.16

Juhend Eesti ja Venemaa vaheliste, kahepoolsete veolubade alusel teostatavate vedude vormistamiseks

Venemaa Föderatsiooni (edaspidi VF) Transpordiministeerium väljastas 14. oktoobril 2015. a käskkirja nr 301, milles reguleerib kolmandatest riikidest pärit kauba rahvusvaheliste autovedude teostamise korda kahepoolsete veolubade alusel teise riigi autovedajate poolt.

Veolubade korrektse kasutuse tagamiseks sätestab käskkiri juhud, millal veodokumendil (CMR) peab olema tolli kinnitus selle kohta, et kaup on laaditud transpordivahendile Eestis. Nimetatud nõue kehtib kahepoolse veoloa alusel teostatavate vedude osas, mis hõlmavad tollilaost, tolliterminalist või vabatsoonist transpordivahendile laaditud kolmandatest riikidest pärit kaupade vedu VFi.

Eesti tolliladude ja tolliterminalide, volitatud saatjate nimekiri on edastatud VF ametivõimudele.

Kuigi Euroopa Liidu ja Eesti tolliõiguses puudub alus veodokumendi märgistamiseks, on Maksu- ja Tolliamet valmis märgistama veodokumente Eestis transpordivahendile laaditud kauba korral järgmistel juhtudel ning tingimustel:

  1. Eestis alustatud TIR veos – CMR tembeldatakse lähtetolliasutuses;
  2. Eestis alustatud transiit tavaprotseduuriga (laadimine veokile toimub tollilaos, -terminalis või vabatsoonis) – CMR tembeldatakse lähtetolliasutuses;
  3. Eesti volitatud kaubasaatja poolt alustatud transiit – CMR tembeldatakse väljumistolliasutuses. Volitatud kauba saatja poolt alustatud transiidil peab transiidisaatedokumendil (TAD) lahtris D olema märge A3 ja volitatud saatja templi jäljend CMR’il;
  4. Eestis vormistatud EX1 (lahter 2 on teise liikmesriigi ettevõte) – CMR tembeldatakse väljumistolliasutuses juhul, kui tolliametnikul on võimalik veenduda, et ümberlaadimine on toimunud Eestis (näiteks laadimiskorralduse alusel);
  5. Eestis vormistatud protseduuride 3151 (re-eksport peale seestöötlemist) ja 3171 (re-eksport peale tolliladustamist) raames väljumistolliasutusse saabunud kaubad – CMR tembeldatakse väljumistolliasutuses.

Esitatud CMRil peab olema märgitud täpne laadimiskoht Eestis (lao nimi).

Tolliasutuse templi jäljend pannakse CMR’l vabale väljale.

Maksu- ja Tolliamet ei tee märkeid CMR’idele (ei tembelda), kui vedu toimub mitmepoolse (CEMT) veoloa alusel.


Täiendav informatsioon tolliinfo e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee ja telefonil 880 0814


Urmas Koidu
Tolliosakonna juhataja
Eesti Maksu- ja Tolliamet

Veel uudiseid